TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
1545 hồ sơ

Đang xử lý
63 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.48 (%)