TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
746 hồ sơ

Đang xử lý
90 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.6 (%)