TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
598 hồ sơ

Đang xử lý
112 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
88.8 (%)