TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
488 hồ sơ

Đang xử lý
68 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.83 (%)