TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1610 hồ sơ

Đang xử lý
133 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
86.15 (%)