TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2024

Đã tiếp nhận
943 hồ sơ

Đang xử lý
107 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
88.44 (%)