TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 346 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 345 hồ sơ
Đúng hạn 345 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)