TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 116 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn86.21 %
Đã xử lý 111 hồ sơ
Đúng hạn 95 (85.59 %)
Trễ hạn 16 (14.41 %)
Đang xử lý 6 hồ sơ
Đúng hạn 5 (83.33 %)
Trễ hạn 1 (16.67 %)