TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 260 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 238 hồ sơ
Đúng hạn 238 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 22 hồ sơ
Đúng hạn 22 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)