TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 04 / 2021
Đã nhận 63 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.41 %
Đã xử lý 52 hồ sơ
Đúng hạn 51 (98.08 %)
Trễ hạn 1 (1.92 %)
Đang xử lý 11 hồ sơ
Đúng hạn 11 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)