TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2021
Đã nhận 37 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 16 hồ sơ
Đúng hạn 16 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 21 hồ sơ
Đúng hạn 21 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)