TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 82 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.56 %
Đã xử lý 29 hồ sơ
Đúng hạn 29 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 53 hồ sơ
Đúng hạn 51 (96.23 %)
Trễ hạn 2 (3.77 %)